3. Základní škola Holešov
Školní poradenské pracoviště ve školním roce 2023/2024  
Školní poradenský tým pracuje v tomto složení: školní psycholožka, výchovná poradkyně, karierní poradkyně, metodička primární prevence.
(konzultace je možné domluvit na uvedených kontaktech telefonicky nebo e-mailem)

ŠKOLNÍ PSYCHOLOG
Mgr. et Mgr. Iveta Tichá - ticha@3zshol.cz, přízemí pavilonu B, telefon: 573 503 145
Provádí:
- diagnostiku sociálního klimatu v třídních kolektivech a chování žáků
- pracuje na nápravě narušených vztahů v třídním kolektivu
- vytváří diagnostiku a poskytuje konzultace pro žáky, pedagogy a rodiče ve škole nebo mimo školu
- pomoc při nácviku studijních dovedností žákům – techniky a hygiena učení
- pomoc při nácviku zvládání zátěžových situací (sebeovládání, usměrňování vlastní impulzivity a agrese, odolávání nátlaku, provokacím)
- preventivní programy pro třídy za účelem navázání a upevnění pozitivních vztahů a zvládání asertivního jednání
- realizaci anket a dotazníků ve škole
- poradenství rodičům při vyhledávání kontaktu na externího dětského psychologa a logopeda
- spolupracuje se zdravotnickými a jinými organizacemi mimo školní zařízení

VÝCHOVNÁ PORADKYNĚ
Mgr. Kateřina Nedbalová – nedbalova@3zshol.cz, tel: 573 503 144
Konzultační hodiny: kdykoliv po telefonické domluvě.
Ve škole zajišťuje:
- koordinaci preventivního týmu
- evidenci a sledování žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními
- metodickou pomoc pedagogickým pracovníkům při sestavování PLPP, IVP
- práci s nadanými žáky
- pomáhá při řešení konfliktních situací ve škole (rodiče – učitel, učitel – žák, žák – žák)
- spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními a dalšími institucemi ve prospěch žáka s podpůrným opatřením

KARIÉRNÍ PORADKYNĚ
Mgr. Jitka Pavelcová – pavelcova@3zshol.cz, tel: 573 503 149
Konzultační hodiny: kdykoliv po telefonické domluvě.
Zajišťuje:
- pomoc s profesní a studijní orientací – výběr střední školy
- konzultace s rodiči vycházejících žáků – kariérové poradenství
- spolupráci se středními školami – Burza středních škol

METODIK PRIMÁRNÍ PREVENCE
Mgr. Tereza Zalabáková – zalabakova@3zshol.cz tel: 573 503 147
Konzultační hodiny: kdykoliv po telefonické domluvě.
Ve škole má na starosti:
- tvorbu a kontrolu realizace minimálního preventivního programu školy
- spolupráci s třídními učiteli a pedagogy při řešení problémových situací
- návrh řešení a opatření u žáků s problémovým chováním – spolupráce s rodiči, učiteli, výchovnou poradkyní, školním psychologem, institucemi
- organizaci náplně adaptačního kurzu šestého ročníku
- koordinaci a vedení databáze spolupracovníků preventivních akcí a besed (poradny, Policie ČR, ČČK, Hasiči, střediska výchovné péče a další instituce)
- organizace besed a přednášek pro žáky
- prezentaci výsledků preventivní práce školy

 
Vytvořeno: 2015 | Všechna práva vyhrazena | Web: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |