3. Základní škola Holešov, příspěvková organizace    Družby 329, 769 01    tel: 573503140        mail: kancelar@3zshol.cz

OHLÉDNUTÍ ZA ŠKOLNÍM ROKEM

    Je 23. června, skončilo závěrečné opakování, děti se vrátily z výletů a exkurzí, odevzdaly učebnice. Pedagogická rada uzavřela hodnocení výchovně vzdělávacího procesu, je napsáno vysvědčení, kterým je zhodnocena školní práce. Začíná ředitelské volno a po něm konečně vytoužené prázdniny.

    Každoročně se v závěru školního roku zamýšlíme nad dosaženými výsledky, společně hodnotíme vytyčené cíle, kterých jsme chtěli dosáhnout.

    Jaký tedy byl tento školní rok?

    Z našeho pohledu velmi krátký, dá se říci, že poměrně úspěšný a v mnoha školních aktivitách určitě mimořádný. V letošním školním roce navštěvovalo školu 527 žáků, kteří byli vyučováni ve 23 třídách pod vedením 32 pedagogických pracovníků, 6 vychovatelek školní družiny a 4 asistentek pedagoga. Příznivé pracovní prostředí ve škole vytvářelo pro žáky také 20 správních zaměstnanců. Po celý školní rok se pedagogičtí pracovníci snažili zajišťovat kvalitní výuku všech předmětů, vštěpovat žákům vědomosti, znalosti a pro život důležité dovednosti. O kvalitě výchovně vzdělávací práce svědčí umístění žáků v soutěžích a olympiádách. Žáci naší školy se zúčastnili téměř všech vyhlašovaných olympiád a soutěží, v nichž dosahovali předních umístění. Úspěšné byly také výsledky přijímacího řízení na střední školy. Přehled naleznete na stránkách časopisu. Celý školní rok provázela řada aktivit, kterými žáci prezentovali výsledky své práce.    

    Tradičně zdařilé byly koncerty dětského pěveckého sboru Plamínek, který získal v krajské soutěži „Zlaté pásmo“. Ocenění získali naši zpěváci a paní sbormistryně také na celorepublikové přehlídce dětských školních pěveckých sborů v Uničově. Úspěšné a vyhledávané byly sportovní, vzdělávací a zábavné akce, které pořádala školní družina.

    K doplnění vzdělání žáci navštěvovali výchovné koncerty a divadelní představení ve Zlíně. V průběhu školního roku byly organizovány exkurze. S ohlasem se setkala dějepisná exkurze do Vídně. Velmi úspěšný byl ozdravný pobyt žáků v Chorvatsku. Vydařil se nám také několikrát odkládaný lyžařský a snowboardový kurz. Poučná byla exkurze v ZOO Lešná. Velmi dobře se rozvíjela spolupráce 1. tříd s dětmi z MŠ Sluníčko a tradičně zdařilá je spolupráce se střediskem volnočasových aktivit TYMY.

    Ve škole pracovaly pod vedením pedagogických pracovníků zájmové a doučovací kroužky, rozšířili jsme také nabídku nepovinných předmětů. Žákům jsme nabídli řadu zajímavých a poučných besed, které se týkaly prevence rizikového chování. Velmi přínosný byl projektový den s názvem „Hravě a zdravě“ a samozřejmě předmětové besedy, které vycházely z praktického života.

    V průběhu školního roku se nám podařilo zapojit také do mnoha důležitých projektů, které jsou součástí výchovně vzdělávacího procesu a obohacují naše vědomosti. Největší novinkou je zapojení do projektu MŠMT, který řeší čtenářskou gramotnost a jazykové vzdělávání. Jsme úspěšní také v ekologickém projektu „Recyklohraní“.

    Velkou pozornost jsme v průběhu roku věnovali zlepšování prostředí školy, tříd, pracoven a jejich estetické výzdobě. Od měsíce května se škola proměnila na staveniště – mimo zateplení celé budovy se budou také vyměňovat okna a stropy ve 2. patře pavilonu B. Stavební práce by měly být dokončeny do konce srpna. Pevně věříme, že se těmito úpravami zlepší tepelný komfort v celém areálu školy.

    Řada žáků se během roku za pomoci rodičů zapojila do sběrových aktivit – jedná se o sběr šípků, kaštanů, pomerančové kůry a starého papíru. Za tyto aktivity přijměte poděkování.

    Za úspěšnou reprezentaci školy, za práci pro třídu a kamarádskou pomoc a také za chování byli žáci 2. až 4. ročníku odměněni v závěru školního roku knihou. Žáci 5. až 9. ročníku byly odměněni peněžní poukázkou k odběru zboží dle vlastního výběru.

    Koncem školního roku byla jmenována Rada rodičů, která v novém složení začne pracovat v následujícím školním roce. Uskutečnily se také doplňující volby do Školské rady, která se podílí na chodu školy.

    Závěrem mi dovolte, abych vyslovila poděkování všem pedagogickým pracovníkům za náročnou práci, kterou odvádějí při výchovně vzdělávacím procesu. Moje poděkování patří také všem správním zaměstnancům a pracovnicím školní jídelny, kteří se společně podíleli na bezproblémovém zabezpečování provozu školy. Poděkování patří zřizovateli školy a všem partnerům a sponzorům, kteří se školou v průběhu školního roku spolupracovali. Děkuji také všem rodičům, Radě rodičů a Školské radě za pomoc při řešení jednotlivých úkolů.

    Žákům, rodičům a zaměstnancům školy přeji pěkné prázdniny a příjemnou dovolenou plnou sluníčka, jedinečných zážitků a především odpočinku.

    Po 37 letech působení ve školství – ať již jako vychovatelka, učitelka, třídní učitelka, výchovný poradce, zástupce ředitelky a ředitelka školy – jsem se rozhodla ukončit svoji aktivní činnost.

Od 1. srpna nastoupí na mé místo pan Mgr. Ivo Junášek, který vyhrál konkurz a na konci května byl do funkce ředitele 3. Základní školy jmenován Radou města Holešova.

    Odcházím s dobrým pocitem, s mnoha zážitky a s pěknými vzpomínkami na dobu strávenou ve škole. Novému panu řediteli, všem pracovníkům školy, žákům i jejich rodičům přeji hodně úspěchů do další společné práce.

Mgr. Jitka Heryánová ředitelka školy

 

CHORVATSKO

Jako každoročně, také letos báječné Chorvatsko!! ...

 

OZNÁMENÍ

Vážení rodiče,
Podle § 24 odst. 2 zákona 561 /2004 Sb. školského zákona vyhlašuji ze závažných technických důvodů (zateplování školy s výměnou oken pavilonu A a pavilonu B) v době od 24. 6. 2015 do 30.6.2015 ředitelské volno.

Rodiče žáků 1. stupně mají možnost přihlásit děti na příměstské tábory, které po domluvě v termínu ředitelského volna pořádá SVČ TYMY Holešov.

Dále dávám na vědomí, že školní rok 2015/2016 na 3. Základní škole v Holešově začíná v pondělí 7.9.2015 (ředitelské volno od 1.9. 2015 do 4.9.2015).

Děkuji za pochopení

Mgr. Jitka Heryánová, ředitelka školy

 

 

DĚTSKÉ ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE

Ve středu 10. 6. 2015 proběhlo na školním hřišti zábavné odpoledne ...

 

PLAMÍNEK REPREZENTOVAL ZLÍNSKÝ KRAJ

 Milí příznivci sborového zpívání. Prostřednictvím tohoto článku ...

 

EVROPSKÝ TÝDEN MLÁDEŽE

 V úterý 5. května se konala v rámci Evropského týdne ...

 

PROJEKTOVÝ DEN

 Naše škola je zapojena do projektu Bezpečně a ...

 

PÍSKOVÉ MANDALY

 20. května uspořádaly paní vychovatelky ve spolupráci ...

 

SOBOTNÍ OBĚD VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ

 Naše první pozvání na sobotní oběd využilo ...

 

I DĚTI Z 3. ZŠ POMÁHALY UKLIDIT ČESKO

 10. -12. dubna jsme se sešli ve škole k další báječné ...

 

ZÁVODY NA KOLOBĚŽKÁCH

 Již druhým rokem se konaly ve školní družině závody ...

 

FOTBALOVÝ TURNAJ  McDonald´s CUP

 Ve čtvrtek 23. dubna se deset dětí 1.-3. ročníku naší školy jistě budilo ...

 

ÚSPĚCHY DĚTÍ Z PLAMÍNKU

 V úterý 14. dubna 2015 proběhla na zámku v Chropyni krajská přehlídka školních pěveckých sborů. Náš pěvecký sbor se umístil ve zlatém pásmu a získal také postup na celostátní přehlídku do Uničova, která se koná ve dnech 29. -31. května 2015. Podrobnější informace na www.plaminekholesov.websnadno.cz 

 

ŠKOLA PLNÁ ŽIVOTA

 Sobota 21. března byla nejen krásně prosluněným prvním ...

 

NULTÁ LEKCE TANEČNÍCH

 V pátek 20. března se pro žáky 2. stupně konal ...

 

RECITAČNÍ SOUTĚŽ S KŘEMÍLKEM A VOCHOMŮRKOU

 Znáte dva malé mužíčky z mechu a kapradí? Tak právě ...

 

SLAVNÝ CESTOVATEL A ETNOGRAF MILOSLAV STINGL

 Světoznámý spisovatel, cestovatel a náčelník kmene Kikapů Okima, ...

 

HODNOCENÍ KVALITY STRAVY VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ

Z anotace zprávy: Senzorické hodnocení obědů bylo provedeno dne 3. 2. 2015. Cílem bylo provést nezávislé senzorické posouzení obědů, které jsou připravovány v kuchyni 3. ZŠ Družby Holešov a vydávány v jídelně Gymnázia Ladislava Jaroše v Holešově. Oběd (milionová polévka, hamburská kýta, houskový knedlík) byl hodnocen a) ihned po uvaření, b) při zahájení výdeje na gymnáziu, c) při ukončení výdeje. Senzorickou analýzu provedli nezávislí vybraní posuzovatelé (dle ISO 8586:2012) z Ústavu technologie potravin, Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Podle názoru posuzovatelů se kvalita pokrmu na konci vydávání obědů (13.30 h) zásadně nelišila od kvality po uvaření (10.15 h). Polévka sice měla na konci vydávání mírně slanější chuť, avšak její celková senzorická kvalita se téměř nezměnila. Hamburská kýta a houskový knedlík byly po celou dobu vyhodnoceny jako vynikající. Teplota polévky, masové složky, omáčky a knedlíků byla po celou dobu výdeje udržována na požadované hodnotě.

Celá zpráva ke stažení zde

 

PRVNÍ POMOC V TYMY

 Ve všetulském TYMY se naši osmáci a páťáci zúčastnili ...

 

 

MALÍ ZVÍDAVCI NA GYMNÁZIU V HOLEŠOVĚ

 Tak nízký věkový průměr studentů biologická laboratoř holešovského gymnázia ...

 

 

OHLÉDNUTÍ ZA POLOLETÍM

Každé pololetí školního roku se společně zamýšlíme ...

 

PROJEKT ARBOJ

 Děti 1. oddělení se zapojily do projektu ARBOJ, který ...

 

ADVENT V KOVÁRNĚ ŠD 2014

 V prosinci navštívily děti ze školní družiny zámeckou ...

 

VÁNOČNÍ BESÍDKA

 Vůně vánočního stromečku, pečení cukroví, šplouchání...

VÁNOČNÍ BESÍDKA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Ve čtvrtek 18.12. se děti z 1., 2. a 5. oddělení sešly ...

 

                            

INFORMACE

Vážení rodiče a návštěvníci školy,
od 1. ledna 2015 dochází ke změně při vstupu do školy hlavním vchodem:

6.00 – 8.00 zvoňte na RECEPCI
8.00 – 12.00 zvoňte na KANCELÁŘ
12.00 – 17.00 zvoňte na RECEPCI Každá návštěva je povinna se nahlásit u pana recepčního Zdeňka Školouda nebo v kanceláři školy.

Mgr. Jitka Heryánová ředitelka školy

 

Přijměte ode mne srdečné přání úspěšného roku 2015.

Ať vám v něm slouží zdraví, provází vás štěstí a vždy ať je kolem

vás hodně lásky, radosti

a vzájemného porozumění.

 

S úctou Mgr. Jitka Heryánová

 

STANOVY SRPDŠ

Vážení rodiče, nové Stanovy Sdružení rodičů a přátel dětí a školy při 3. Základní škole Holešov jsou připraveny v rubrice PRO RODIČE. Jejich schválení se bude projednávat na lednových
třídních schůzkách.

 

TRADIČNÍ VÁNOČNÍ POHLAZENÍ

Druhý adventní týden byl pro děti školního pěveckého sboru ...

 

VÁNOČNÍ KONCERTY ŠKOLNÍHO PĚVECKÉHO SBORU

Druhý adventní týden byl pro děti školního pěveckého sboru ...

 

ADVENT VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ - 6. ODDĚLENÍ

Advent pro děti znamená očekávání, těšení se ...

 

ADVENTNÍ ČAS VE ŠKOLE

Po roce jsou tu opět Vánoce. Tedy až za pár týdnů, ale už ...

 

OKRESNÍ KOLO VE FLORBALE

Ve středu 26. listopadu a ve čtvrtek 27. listopadu v tělocvičně naší školy ...

 

ZDRAVÁ PRVOUKA VE TŘÍDĚ 2.C

Že je zelenina zdravá, to už víme, tentokrát si ...

 

UPOZORNĚNÍ pro rodiče žáků, kteří jsou přihlášeni ke školnímu stravování

Pokud žák onemocní, první den si oběd vyzvednou rodiče do jídlonosiče u rampy školní jídelny. (cena oběda dle věku žáka 23,- , 25,- nebo 27,- Kč)

Od druhého dne nemoci může strávník odebírat oběd v hodnotě 55,- Kč, ale tuto skutečnost JE POVINEN NAHLÁSIT VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY první den nemoci. (osobně, emailem: gajdosova@3zshol.cz nebo telefonicky: 573 503 159, 739 445 089 )

Během prázdnin se žáci mohou stravovat - cena oběda 55,- Kč, nutno opět nahlásit vedoucí školní jídelny.

Mgr. Jitka Heryánová ředitelka školy

 

HALLOWEEN

Halloween si většinou v České republice spojujeme se ...

 

OKRSKOVÉ KOLO FLORBALU

Ve středu a čtvrtek 5. a 6. listopadu proběhlo v naší škole okrskové kolo ...

 

OPÉKÁNÍ ŠPEKÁČKŮ

Dne 7. 10. 2014 jsme měli ve školní družině zábavné ...

 

JABLEČNÝ TÝDEN

V tomto týdnu si děti ze ŠD zkusily připravit ...

 

KDYŽ CHCEŠ, TAK TO DOKÁŽEŠ

Každý z nás se během života může dostat do ...

 

SPOLEČNOST SEIFEROS - OCHRANA DRAVÝCH PTÁKŮ
       A SOV

Ve čtvrtek 30. října mezi nás zavítali členové ...

 

NABÍDKA KURZŮ

Vážení rodiče, ve spolupráci s TYMY centrem Holešov nabízíme pětidenní kurzy lyžování a snowboardingu . Kurzy budou probíhat po vyučování v průběhu ledna – března 2015. Více informací najdete v přiloženém letáku.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ ŠKOLY

Vážení rodiče a návštěvníci školy, vzhledem k tragické události ve škole ve Žďáru nad Sázavou vydávám následující opatření ke zvýšené bezpečnosti žáků a dospělých ve škole.

1. Dospělí, kteří doprovázejí děti do školy, je od hlavního vchodu nechávají jít do šaten samotné – do školy tedy nevstupují.

2. Pokud žáci nechodí do školní družiny a odcházejí domů sami, končí jim výuka po poslední vyučovací hodině nebo po obědě – rodiče na děti čekají před školou a do budovy nevstupují.

3. Žáci, kteří navštěvují ŠD – platí vyzvedávání dětí a odchod ze ŠD dle platného rozpisu.

4. V případě, že potřebujete do školy vstoupit (jdete za vyučujícím a pod.), jste povinni nahlásit se v kanceláři školy.

Pevně věřím, že naši snahu o bezpečnost ve škole podpoříte a stanovená pravidla budete respektovat.

Mgr. Jitka Heryánová ředitelka školy

 

EVROPSKÝ DEN BEZ AUT - 1.10.2014

Evropský den bez aut si připomínáme každoročně 22. září. Bohužel ...

 

SBĚR STARÉHO PAPÍRU

Jednou z pravidelných aktivit školy a Sdružení rodičů je podzimní sběr ...

 

ADAPTAČNÍ KURZY V ZÁŘÍ

První školní měsíc utekl jako voda. Během září proběhlo ...

 

EXKURZE DO EXPERIMENTÁRIA

V úterý 16. 9. 2014 jsme se vydali na exkurzi do Experimentária ...

 

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014 / 2015

Začátek školního roku – slavnost, která se každoročně opakuje ...

 

OZNÁMENÍ

Ředitelství 3. Základní školy v Holešově oznamuje, že od 1. října 2014 zahájí školní jídelna při 3.ZŠ Holešov doplňkovou činnost s možností zakoupení obědů do jídlonosičů.

Tuto službu nabízíme důchodcům, maminkám na mateřských a rodičovských dovolených, případně i ostatním zájemcům.

Oběd bude stát 55 Kč.

V případě Vašeho zájmu kontaktujte vedoucí školní jídelny p. Gajdošovou v době od 18.8. do 10.9.2014 na telefonu- 573503159 nebo se přijďte domluvit osobně.

Mgr. Jitka Heryánová, ředitelka školy  

 

 

This template downloaded form free website templates